Organizare Concurs

Administrația Națională a Penitenciarelor – Complexul Flamingo Eforie Sud , organizează concurs din sursă externă, pentru ocuparea a 43 de posturi vacante de personal civil sezonier, funcții de execuție, după cum urmează:

Biroul cazare:

• Manipulant bunuri (biroul cazare) 3 posturi
– Studii liceale;
– vechime în muncă de minim 6 luni;
– indeplinirea atributiilor de cazare pentru oferirea de servicii la cele mai înalte standarde, în conformitate cu strategia și politica complexului;
– abilități de comunicare, seriozitate, abilitate socială, echilibru emoţional, onestitate, atenţie, vigilenţă;
– aspect plăcut, prezenţă agreabilă, comportament profesional politicos în relaţia cu clienții, colegii, precum și cu alte persoane cu care vine în contact în desfășurarea activității;
– operativitate și eficiență în realizarea corectă a sarcinilor;
– abilitatea de a accesa cu usurinta programul propriu de contabilitate in vederea intocmirii facturilor de prestari servicii;
– bune cunoştinţe de utilizare a computerului, editare de text, calcul tabelar.

• Muncitor calificat I (cameristă) 11 posturi
– Studii liceale/gimnaziale, certificat de calificare profesională (cameristă);
– vechime în muncă de minim 3 luni în posturi similare;
– onestitate, responsabilitate, simţ gospodăresc, discreţie, bun simţ, aspect îngrijit, sensibilitate la detalii;
– cunoştinţe de servicii clienţi şi personal, atitudine politicoasă faţă de aceştia;
– abilităţi de comunicare, deprinderi de gestionare eficientă a propriului timp, operativitate în realizarea corectă a sarcinilor, capacitate de efort;
– executarea și menținerea curățeniei, igienei generale în spațiile de cazare cu grupurile sanitare aferente și în spațiile comune;
– cunoştinţe de utilizare a materialelor şi echipamentelor de curăţenie.
• Ingrijitor 2 posturi
– Studii gimnaziale;
– vechime în muncă de minim 3 luni;
– abilităţi de comunicare, onestitate, responsabilitate, discreție, aspect îngrijit, capacitate de efort, discreţie, bun simţ;
– executarea și menținerea curățeniei, igienei generale în spațiile comune ale hotelului, recepție și sectorul administrativ;
– deprinderi de gestionare eficientă a propriului timp, operativitate în realizarea corectă a sarcinilor.
Biroul alimentație:
• Muncitor calificat I (ospătar) 13 posturi
– studii liceale/gimnaziale, certificat de calificare profesională (ospătar);
– vechime în specialitate de minim 3 luni;
– asigurarea servirii clienților conform normelor de restauratie;
– asigurarea efectuarii curateniei conform normelor de igiena la locul de munca, in unitati cu specific alimentatie publica;
– păstrarea și întreținerea în bune condiții a veselei și a echipamentelor;
– discreție, operativitate și eficiență în realizarea sarcinilor;
– atitudine politicoasă față de clienți, colegi, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în desfășurarea activității;
– abilități de comunicare;
• Manipulant bunuri (ajutor ospătar) 3 posturi
– studii liceale/gimnaziale;
– vechime în muncă de minim 3 luni;
– asigurarea efectuarii curateniei conform normelor de igiena la locul de munca, in unitati cu specific alimentatie publica;
– asigurarea servirii clienților conform normelor de restauratie;
– păstrarea și întreținerea în bune condiții a veselei și a echipamentelor;
– discreție, operativitate și eficiență în realizarea sarcinilor;
– atitudine politicoasă față de clienți, colegi, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în desfășurarea activității;
– abilități de comunicare;
• Muncitor calificat I (bucătar) 6 posturi
– studii liceale/gimnaziale, certificat de calificare profesională (bucătar);
– vechime în specialitate de minim 6 luni;
– asigurarea pregătirii produselor alimentare în conformitate cu retetarele si normele utilizate de unitate;
– păstrarea și întreținerea în bune condiții a veselei și a echipamentelor;
– discreție, operativitate și eficiență în realizarea sarcinilor;
– asigurarea efectuarii curateniei conform normelor de igiena la locul de munca, in unitati cu specific alimentatie publica;
– atitudine politicoasă la locul de munca.
• Muncitor necalificat I ( lucrator bucătărie) 4 posturi
– studii gimnaziale;
– vechime în muncă de minim 3 luni
– asigurarea efectuarii curateniei conform normelor de igiena la locul de munca, in unitati cu specific alimentatie;
– păstrarea și întreținerea în bune condiții a veselei și a echipamentelor; efectuarea primară a procesului tehnologic a materiilor prime;
– discreție, operativitate și eficiență în realizarea sarcinilor;
– atitudine politicoasă la locul de munca.
• Manipulant bunuri (biroul alimentaţie) 1 post
– vechime în muncă de minim 3 luni;
– studii liceale
– efectuarea de operatiuni necalificate in procesul de productie alimentar;
– asigurarea efectuarii curateniei conform normelor de igiena la locul de munca, in unitati cu specific alimentatie publica;
– discreție, operativitate și eficiență în realizarea sarcinilor.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Potrivit dispozițiilor art. 3 din H.G. nr. 1027 /2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,aprobat prin H.G. 286/2011, la concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris și vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exercițiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs:
– studii: – conditiile minime de studii, calificare si vechime sunt stabilite mai sus, pentru fiecare post in parte;
g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

DOSARUL DE CONCURS
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
– adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standart stabilit de Ministerul Sănătății;
– curriculum vitae – model european;
– copia certificatului de naștere;
– copia certificatului de căsătorie, acolo unde este cazul;
– copia livretului militar, acolo unde este cazul;
– declaraţia pe propria răspundere, că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică;

La depunerea dosarului, copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformității acestora, de către structura de resurse umane din cadrul Complexului.
Până la data de 25 aprilie 2016 (ultima zi a depunerii) ora 16,00 candidaţii vor depune dosarele de concurs complete, la sediul Complexului “Flamingo” Eforie Sud din localitatea Eforie Sud, Str. Dr. Victor Climescu nr. 2, județul Constanța.
Persoană de contact – doamna agent sef principal de penitenciare Florentina Dode, telefon 0241/748631.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1027 /2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,aprobat prin H.G. 286/2011
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs se va desfășura în data de 27.04.2016 iar după aceasta, in termen de o zi lucratoare, planificarea candidaților în vederea desfășurării probelor de concurs va fi afișată la avizierul Complexului Flamingo Eforie Sud.
Concursul se desfăşoară la sediul Complexului Flamingo din loc. Eforie Sud, str. Victor Climescu nr. 2, jud. Constanţa şi constă, în mod cronologic, în desfășurarea următoarelor etape:
a) proba scrisă de examinare a cunoştinţelor teoretice;
b) interviul.
Înainte de desfășurarea primei probe de concurs, candidații efectuează examinarea medicală, conform metodologiei si baremelor medicale in vigoare şi depun rezultatele ( adeverinţa medicală eliberată de medicul unităţii, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcţiei pentru care candidează) la compartimentul resurse umane din cadrul Complexului “Flamingo”.

Bibliografia propusă pentru desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal civil sezonier de la Complexul Flamingo Eforie Sud – Biroul Cazare

1. Daniela – Anca Stănciulescu, Adriana Anca Cristea, Mihail Corneliu Acatrinei, Mihai Râjniţă – Tehnologie Hotelieră – Front Office, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002;
2. Adriana Gabriela Mihail, Mihail Corneliu Acatrinei, Mihai Râjniţă – Tehnologie Hotelieră -Housekeeping, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002;
3. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată
4. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă
5. Notiuni fundamentale de igiena

Tematica – Biroul Cazare
1. Daniela – Anca Stănciulescu, Adriana Anca Cristea, Mihail Corneliu Acatrinei, Mihai Râjniţă – Tehnologie Hotelieră – Front Office, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002 – integral;
2. Adriana Gabriela Mihail, Mihail Corneliu Acatrinei, Mihai Râjniţă – Tehnologie Hotelieră -Housekeeping, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002 – integral;
3. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată:
– Titlul II, capitolul II – Executarea contractului individual de muncă;
4. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă:
– Obligațiile angajatorului; Obligațiile lucrătorilor;
5. Notiuni fundamentale de igiena

Bibliografia propusă pentru desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal civil sezonier de la Complexul Flamingo Eforie Sud – Biroul Alimentatie

1. Constantin Florea, Marian Bugan – Ghidul Profesionistului În Restauraţie – Teste Pentru Evaluarea Cunoştinţelor Profesionale, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002;
2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, Editura INTER REBS București;
3. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
4. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
5. H.G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

Tematica – Biroul Alimentație
1. Constantin Florea, Marian Bugan – Ghidul Profesionistului În Restauraţie – Teste Pentru Evaluarea Cunoştinţelor Profesionale, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002 – integral;
2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor:
– Pregătirea serviciilor : activitatea de curățenie și întreținere; mise-en- place;
– Servirea clienților : comportamentul și gestica profesională; reguli și tehnici privind efectuarea serviciilor;
3. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată:
– Titlul II, capitolul II – Executarea contractului individual de muncă;
4. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă:
– Obligațiile angajatorului; Obligațiile lucrătorilor;
5. H.G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare:
– Igiena personalului; Prevederi aplicabile produselor alimentare; Deșeuri alimentare; Cerințe pentru echipamente.
.

Comments are Closed